Demonstration af in situ basisk hydrolyse som en effektiv teknologi til oprensning af pesticidforurenet jord og grundvand

En serie forsøg med metoden in situ basisk hydrolyse gennemføres ved Høfde 42 i perioden 2011 – 2013 under projektet NorthPestClean.

NorthPestClean finansieres af EU under Life+ 2009 programmet, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland.

Formålet med NorthPestClean er at dokumentere effektiviteten af metoden in situ basisk hydrolyse ved forsøg i stor skala. Den kraftige forurening med giftstoffet parathion ved høfde 42 gør lokaliteten til et oplagt forsøgsområde.

I forbindelse med forsøgene etableres en række testceller. Testcellerne konstrueres ved, at stærkt forurenede områder indkapsles med en stålspuns. Spunsjernene bankes ned til 14 meters dybde, hvor de forankres i et tykt lerlag. Spunsen og lerlaget sikrer hydraulisk kontrol i testcellerne.

Princippet i forsøgene er, at testcellerne drænes for grundvand og i stedet tilsættes natriumhydroxid, hvorved der opnås en pH-værdi på 12 i jordmatricens vandfase. Testcellerne henstår i nogle måneder, mens luden nedbryder giftstoffet parathion til to vandopløselige, mindre giftige stoffer, som fjernes fra jorden ved at pumpe vandet op. Denne proces gentages 2-3 gange. Herefter måles, hvor stor en del af forureningen, der er nedbrudt og fjernet.
Teknologier til at fremme nedbrydningsprocessen testes også i forsøgscellerne. Teknologierne skal sikre, at den tilførte stærke base kommer i størst mulig kontakt med forureningen dybt nede i jorden.

Teknologi

Oprensningsmetoden er baseret på en velkendt kemisk proces - nedbrydning af organofosfor insekticider ved basisk hydrolyse. Den agrokemiske industri, som fremstilller disse pesticider, har i mange år håndteret spild i produktionen ved at overrisle det med stærk base. Herved nedbrydes organofosfor pesticid til mindre giftige, vandopløselige metabolitter.
Oprensning af jordforurening ved in situ basisk hydrolyse betinges af en stor kontaktflade mellem pesticid og base. Dette er vanskeligt at opnå, når pesticider er bundet i jorden i flere meters dybde. Test af metoder til at fremme kontakten mellem forureningen og den tilførte base er derfor et meget centralt element i demonstrationsprojektet.Lokaliteten

Høfde 42, som er omdrejningspunktet for demonstrationsprojektet, er et eksempel på en forurenet lokalitet, der udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet. Lokaliteten - navngivet efter den nærliggende høfde, der peger ud i Nordsøen - blev i 1950'erne og 1960'erne med myndighedernes tilladelse brugt til dumpning af store mængder giftige kemikalier.