Lokalitetens historie

I 1957 begyndte Cheminova at deponere affald fra produktionen af pesticider i en klitgryde. Deponeringen foregik fra 1957 til 1962 med tilladelse fra myndighederne. Den danske stat har senere anvendt klitgryderne til at deponere rester fra en kemikalieindsamlinger (hovedsagelig pesticider) i 1960'erne.

Den første afgravning af forurenet jord fandt sted i 1970’erne. I de efterfølgende år blev der iagttaget døde fiske og syge måger, så man blev opmærksom på, at der var problemer med forureningen.

I 1981 financierede Miljøstyrelsen en bortgravning af forurenet jord ned til grundvandspejlet. Et total af ca.1.200 tons af miljøfremmede stoffer blev fjernet. -Der blev efterladt 200-300 tons miljøfremmede stoffer under grundvandsspejlet. I klitgryderne bag depotet blev der konstateret forurening i overfladevandet. For at mindske kontaktrisikoen i området blev terrænoverflade hævet med 1 m og etableret et drænsystem. Drænsystemet var i drift fra 1986-1989.I 2000 måtte man konstatere, at der stadig var udsivning af stoffer til Vesterhavet fra stedet. Efter politiske diskussioner blev det daværende Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen enige om at dele omkostninger for en indkapsling af depotet. Forundersøgelser viste, at restforureningen dækkede et areal på omkring 20,000 m² til en dybde på op til 10 m under terræn. Restforureningen vurderes at være på 270 tons, heraf 170 tons parathion.

Indkapslingen blev færdiggjordt i 2006 og består af ca. 600 m jernspuns, som omkranser det forurenede areal. Arealet er dækket af en plastmembran, og grundvandsniveauet bliver holdt lavere end udenfor spunsen for at sikre en indadrettet hydraulisk gradient. Spunsvæggen er garanteret at være funktionsdygtig frem til år 2021 og forventes at kunne holde meget længere.